The Price of WFA Brief Nov.8th-Nov.14th

The Price of WFA Brief Nov.8th-Nov.14th

قیمت WFA Brief.8 نوامبر-14 نوامبر

هفته گذشته قیمت آلومینا مواد اولیه اندکی کاهش یافت. بنابراین عملکرد پشتیبانی از قیمت WFA در حال ضعیف شدن است. در این ماه، تولیدکنندگان در استان شاندونگ پس از مدتی تعطیلی، دوباره شروع به تولید کردند. منابع بیشتری در بازار برای خریداران وجود دارد. با آپدیت کاهش قیمت، بسیاری از مشتریان قیمت را زیر نظر دارند. در هفته آینده، انتظار می‌رود که قیمت WFA کمتری داشته باشد. قیمت آلومینا ذوب شده سفید اخیراً از اوج خود کاهش می یابد.

به بالای صفحه بردن